Vilkår

 • 1. Informasjon om kjøper

  1.1 Kjøper er Gullbrev.no AS, org.nr. 996565602 (heretter benevnt GULLBREV), som bl.a. markedsfører seg under varemerket GULLBREV® og Nettstedet WWW.GULLBREV.NO.

  1.2 GULLBREV har registrert sin virksomhet ved Oslo politidistrikt og har nødvendige offentlige tillatelser, herunder brukthandelbevilling.

 • 2. Definisjoner

  Gjenstand” betyr den eller de gullgjenstander som Kunden sender til GULLBREV ved å benytte Gullposen.
  ”Gullavtalen” betyr det avtaleformular som Kunden mottar i GULLBREVET.

  ”GULLBREV” betyr Gullbrev.no AS (se punkt 1 ovenfor).

  ”Gullbrev” betyr den forsendelsen som Kunden bestiller fra GULLBREV via Nettstedet eller telefon og som inneholder Gullavtale og Gullpose.

  ”Gullpose” betyr den returforsendelsen med adressert konvolutt og sikkerhetspose som Kunden mottar i Gullbrevet og som Kunden benytter for å sende Gjenstander til GULLBREV.
  ”Nettstedet” betyr www.gullbrev.no.

  ”Kunden” betyr den juridiske personen (næringsdrivende) eller den fysiske personen (forbruker) som inngår Gullavtale med og selger Gjenstander til GULLBREV.

  ”Vilkår” betyr disse generelle vilkårene.

 • 3. Kjøpsavtale

  3.1 GULLBREV og Kunden inngår avtale ved at Kunden fyller ut og undertegner Gullavtalen. Ved å inngå Gullavtalen gir Kunden GULLBREV, og i visse tilfeller selskapets konsernselskaper, i oppdrag å gjennomføre en taksering av Gjenstanden (se punkt 6). GULLBREV gir informasjon om prisvurderingen etter at taksering er gjennomført.

  3.2 GULLBREV betaler den prisen som GULLBREV har tilbudt Kunden slik det fremgår av punkt 7. Ved betaling går eiendomsretten til Gjenstanden over til GULLBREV. Prisvilkår omhandles i punkt 5, vilkår knyttet til taksering omhandles i punkt 6 og betaling omhandles i punkt 7.

  3.3 GULLBREV har rett til å avslå kjøp av Gjenstanden uten å angi årsak. GULLBREV forbeholder seg f.eks. retten til å avslå kjøp av Gjenstanden om forsendelsen er skadet, åpnet, manipulert eller ikke er korrekt lukket. Likeledes har GULLBREV rett til å avslå kjøp av Gjenstander dersom kvantitet eller utforming ikke stemmer overens med hva Kunden har beskrevet i Gullavtalen.

 • 4. Kunden

  4.1 Kunden må være minst 18 år gammel for å inngå Gullavtale med GULLBREV. Kunden må også være den juridiske og rettmessige eieren av Gjenstanden og ha fri rett til å råde over Gjenstanden.

  4.2 GULLBREV forbeholder seg rett til å kreve bevis for at kravene i punkt 4.1 er oppfylt.

  4.3 GULLBREV har rett til å gjennomføre kontrollsamtale til Kunden for å verifisere identitet og/eller den prisen som GULLBREV tilbyr for Gjenstander samt videre få bekreftet at oppgitte opplysninger er korrekte.

  Kontrollsamtalen skjer bare til det telefonnummer som Kunden har angitt og/eller til telefonnummer som tilhører Kunden iht. informasjon fra nummeropplysningstjeneste eller tilsvarende.

 • 5. Pris

  5.1  Priser og avgifter følger den til enhver tid gjeldende prislisten som vises på Nettstedet eller alternativt den pris som Kunden får tilsendt via e-post eller telefon etter taksering og prisfastsettelse. Prisene som angis for GULLBREVs kjøp av gull er priser for ren gullmengde, dvs. ikke medregnet evt. verdi av design, produsent/merke, steiner, andre metaller etc.Angitt pris for gullgehalt 24 karat gjelder kun s.k. investeringsgull i form av gullbarrer og er maksimert til 25 gram Boliden med tilhørende sertifikat og per person. Ved større volum investeringsgull enn 25 gram bes Kunden å kontakte vår kundeservice.

  5.2 Prisen som utbetales til Kunden baseres på den aktuelle gullmengden og gullprisen fastsatt av GULLBREV som gjaldt ved takseringstidspunktet.

  5.3 GULLBREV tilbyr Kunden en prisgaranti for det tilfellet at Kunden, innen sju dager fra den dagen GULLBREV betalte Kunden for Gjenstanden, skriftlig kan bevise at en annen Internettgullhandler har tilbudt Kunden en høyere pris pr. gram. Med Internettgullhandler menes en virksomhet som utelukkende drives via Internett som ikke handler med steiner og som utelukkende baserer verdsettelsen på gullverdien, basert på vekt og karat. Det skal heller ikke være salg av gullvarer. Lokale gullhandlere omfattes dermed ikke av GULLBREVs prisgaranti.

  5.4 Prisgarantien gjelder for ren gullmengde. Prisgarantien beregnes utfra gullets nettopris og gjelder dermed ikke mht. evt. kostnader, avdrag eller avgifter som belastes Kunden, som f.eks. takseringsavgifter.

  5.5 Dersom prisgarantien påberopes forbeholder GULLBREV seg retten til å returnere Gjenstanden til Kunden i stedet for å tilby Kunden mellomlegget for Gjenstandens gullverdi. Gjenstanden returneres i så fall forsikret iht. punkt 12.1 uten noen kostnad for Kunden.

 • 6. Taksering

  6.1 Når GULLBREV har mottatt Gjenstanden utfører GULLBREV en taksering av Gjenstanden. Herunder kontrollerer GULLBREV Gjenstandens ekthet. Ved slik kontroll kan kjemiske og tekniske tester utføres. GULLBREV kan montere fra hverandre en Gjenstand dersom deler av Gjenstanden mistenkes å være av annet materiale enn gull. Gullbrev har ikke ansvar for evt. skade, forringelse eller verdireduksjon på Gjenstanden som følge av slik kontroll. Når GULLBREV har fastsatt verdien av Gjenstanden beregnes den prisen som GULLBREV er beredt til å betale for Gjenstanden, og Kunden får en melding fra GULLBREV om dette.

 • 7. Betaling

  7.1 GULLBREV sender oppgjøret for Gjenstandene samme eller senest følgende bankdag, regnet fra den dagen GULLBREV mottok Gullposen. Forsinket betaling ifht. dette utløser ikke krav på forsinkelsesrente. Med betaling menes at GULLBREV har har overført penger til Kundens bankkonto iht. punkt 7.2 eller sendt en utbetalingsanvisning iht. punkt 7.3.

  7.2 GULLBREV kan gjennomføre betaling til bankkonto dersom Kunden har angitt bankkontonummer i Gullavtalen, logger seg på ”Mine sider” og der angir hvilken bankkonto betaling skal skje til eller kontakter vår kundeservice. Kontonummer skal være GULLBREV i hende senest på det tidspunktet GULLBREV mottar Gjenstanden. Har GULLBREV ikke mottatt ditt kontonummer som angitt ovenfor utbetaler GULLBREV via utbetalingsanvisning iht. punkt 7.3. Dersom Kunden har valgt bankoverføring er det Kundens ansvar å angi riktig kontonummer. GULLBREV påtar seg intet ansvar for følgene av feilaktig angivelse av eget kontonummer.

  7.3 Kunden kan alternativt velge å få en utbetalingsanvisning som sendes til den adressen Kunden har oppgitt mot et tillegg som for tiden er på 100kr. Utbetalning via utbetalningsanvisning skjer bare til Kunden personlig.

  7.4 Om Kunden ikke aksepterer den prisen som GULLBREV tilbyr kan Kunden heve kjøpet ved å kontakte GULLBREV senest innen 14 dager fra den dagen GULLBREV ga pristilbud. Kunden har bevisbyrden for at kjøpet heves innen angitt tid. Se videre punkt 8.3. nedenfor.

 • 8. Retur og ikke avhentet forsendelse

  8.1 Etter kontakt med Kunden via e-post eller telefon returnerer GULLBREV en Gjenstand dersom Gjenstanden ikke består av gull samt i de situasjonene som angis i punkt 8.2 og 8.3 nedenfor.

  8.2 Dersom GULLBREV av en eller annen grunn velger å ikke gjennomføre kjøpet abrytes kjøpet og GULLBREV returnerer Gjenstanden kostnadsfritt.

  8.3 Dersom Kunden hever kjøpet iht. punkt 7.4 ovenfor returnerer GULLBREV Gjenstanden etter at Kunden har betalt tilbake det beløp som GULLBREV har utbetalt for Gjenstanden og prisen for returforsendelsen. Tilbakebetaling skal skje i løpet av de 14 dager returretten gjelder.

  8.4 Returforsendelsen er forsikret for gullverdien jf. Punkt 12.1 og inntil kr. 10 000. Returforsendelsen koster 199 kroner for den forsikrede varen. Gjenstander som ikke består av gull returnert uforsikret til en pris av 99 kroner. Kostnaden før returen skal betalas i løpet av de 14 dager returretten gjelder.

  8.5 Eiendomsretten til ikke avhentede returforsendelser tilfaller i sin helhet GULLBREV en måned etter at Gjenstanden igjen har kommet i GULLBREVs besittelse, dersom Kunden ikke innen den tid gjør krav på forsendelsen. GULLBREV returnerer i så fall Gjenstanden som angitt i punkt 8.4. Dersom Kunden ikke gjør krav på forsendelsen innen angitt tid betaler GULLBREV tilbake det beløpet GULLBREV opprinnelig betalte for Gjenstanden fratrukket kostnaden for returforsendelse, jf. punkt 8.4.

  8.6 Kundens rett til å få Gjenstander returnert iht. dette punkt 8 gjelder bare når Kunden har sendt Gjenstanden til GULLBREV i Gullposen sammen med Gullavtalen.

 • 9. Behandling av personopplysninger

  9.1 Kundens personopplysninger behandles for følgende formål: å fastslå Kundens identitet, opprettelse og administrasjon av Gullavtalen, fakturering, betalingsoppfølging, samt for kundeanalyser og evt. misbruksregistrering.

  9.2 Gullbrev.no AS, org. nr. 996 565 602, Postboks 43, 2301 Hamar, telefonnummer 21 60 00 23, e-post kundeservice@gullbrev.no, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger iht. dette punkt 9.

  9.3 GULLBREV har for opplæringsformål rett til å dokumentere kommunikasjonen med Kunden ved å spille inn samtalen elektronisk eller dokumentere den på andre måter.

  9.4 Utover det som fremgår i punkt 11 er kundeforholdet underlagt taushetsplikt og de personopplysningene som Kunden registrerer behandles konfidensielt iht. personopplysningsloven (POL). Kunden har en kostnadsfri rett til å få innsyn i de personopplysninger som er registrert hos GULLBREV. Dersom opplysningene skulle være feilaktige, ufullstendige eller ikke lenger aktuelle har Kunden rett til å kreve at opplysningene skal korrigeres eller slettes.

  9.5 Adresseopplysninger og/eller e-postadresse eller andre opplysninger om deg som Kunde kan benyttes for markedsføringsformål mellom Kunden og GULLBREV. GULLBREV kan som en del av behandlingen av personopplysninger overlate Kundens opplysninger til samarbeidspartnere (tredjepart). Dine personopplysninger kan også utleveres til tredjepart ved evt. rettslig behandling.

  9.6 Ved at Kunden bestiller en Gullavtale aksepterer Kunden vilkårene og gir sitt samtykke til at GULLBREV får rett til å behandle Kundens personopplysninger iht. dette punkt 9. Dersom Kunden ikke ønsker at personopplysningene skal benyttes for formål som gjelder direkte markedsføring fra GULLBREV skal Kunden skriftlig melde dette til GULLBREV.

 • 10. Meldinger

  10.1 Meldinger som GULLBREV sender med brev til Kunden skal anses å ha nådd frem til Kunden senest sju dager etter sending dersom brevet er sendt til den  adressen som Kunden skriftlig har meddelt GULLBREV. Meldinger som GULLBREV sender via e-post til Kunden skal anses å ha nådd frem til Kunden samme dag som e-postmeldingen ble sendt til den e-postadressen som Kunden har oppgitt til GULLBREV.

  10.2 Kunden er forpliktet til å oppdatere sine kontaktopplysninger og er ansvarlig for å informere GULLBREV om endring av Kundens navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer uten ugrunnet opphold. Informasjon skal gis skriftlig til GULLBREV.no AS på følgende adresse: Postboks 43, 2301 Hamar.

  10.3 Når kundeforholdet er etablert har GULLBREV rett til å kontakte Kunden med markedsføring av egne tjenester. I tillegg til dette kan Kunden ved å krysse av for samtykke til markedsføring gi Kunden sitt samtykke til at GULLBREV og selskapets konsernselskaper kan benytte e-post, telefax samt andre slike oppringingsautomater eller liknende automatiske systemer for individuell kommunikasjon og markedsføring av varer og tjenester som markedsføres av noen av disse selskapene. Kunden har til enhver tid rett til å reservere seg mot slike markedsføringshenvendelser. Dette kan gjøres på ”Mine Sider” eller ved å kontakte Kundeservice. 

 • 11. Missbruk og straffbare handlinger

  11.1 GULLBREV er underlagt brukthandelloven. Politiet har til enhver tid rett til å kontrollere Gjenstander. GULLBREV er forpliktet til å  gi Politiet fullt innsyn i sin virksomhet ved slik kontroll for å avdekke evt. straffbare handlinger knyttet til innsendte Gjenstander.

  11.2 GULLBREV politianmelder misbruk, håndtering av tyvegods, bedragerier og forsøk på dette. GULLBREV kan registrere informasjon i et formålstjenlig register dersom misbruk eller annen utilbørlig virksomhet har inntruffet, eller for å forebygge slike hendelser. GULLBREV er videre forpliktet til å gi nødvendig informasjon om gjennomførte transaksjoner til politimyndighetene samt gi politiet tilgang til GULLBREVs datasystem.

 • 12. Ansvar og ansvarsbegrensning

  12.1 GULLBREV påtar seg bare ansvar for forsendelser som er sendt til GULLBREV ved å benytte Gullposen og innlevert til postkontor mot kvittering. Forpliktelsen gjelder for gullverdien slik den er fastsatt iht. punkt 5.1, jf. punkt 6.1, 2. setning og punkt 6.2, og er begrenset til det beløpet som forsendelsen er forsikret for hos GULLBREV, som for tiden beløper seg til kr. 10 000  pr. Gullpose. Kunden må anmelde skadet eller tapt forsendelse til Postens reklamasjonsavdeling og til GULLBREV. For å kunne få erstatning må innleveringskvittering i original og innkjøpskvittering fremlegges.

  Om innkjøpskvittering mangler kommer vi til å utgå ut ifra fotografiene vi har mottatt av gjenstanden som har blitt sendt inn til oss i sammenheng med at brevet ble sendt. For at forsikringen skal gjelde må bildene nå oss før brevet blir sendt/ levert til et postkontor for å unngå svindelforsøk. Verdsettelsen vil da bli bestemt ved å estimere vekten av gjenstandene på bildene, samt samtale med kunden for å gi en så riktig som mulig kompensasjon av gullet. Om det inntreffer at bildene som har blitt sendt inn til oss ikke stemmer overens med gjenstanden i det gulbrevet vi har mottatt, kommer Gullbrev til å ta rettslig skritt og politiet rapportere alle svindelforsøk.

  12.2 GULLBREV har bare ansvar iht. punkt 12.1 ovenfor dersom Kunden har håndtert Gjenstanden i overensstemmelse med reglene som angis i Gullavtalen, i den informasjon som vedlegges Gullavtalen samt på Nettstedet. Gjenstander som sendes til GULLBREV på annen måte enn det som er angitt ovenfor erstattes ikke, og Kunden bærer risikoen for slik forsendelse.

  12.3 Utover det som uttrykkelig fremgår av disse Vilkårene eller følger av ufravikelig lov, fraskriver GULLBREV seg alt ansvar for feil og mangler i den informasjonen som GULLBREV publiserer, herunder på Nettstedet. GULLBREV er heller ikke ansvarlig for skade eller ulempe som kan ramme Kunden som forårsakes av forhold som driftsavbrudd eller andre forstyrrelser i kommunikasjonsforbindelser eller datasystem. 

  12.4 GULLBREVs ansvar for tap eller skade på Gjenstand er begrenset til det som uttrykkelig angis i disse Vilkårene. GULLBREV har ikke i noe tilfelle ansvar for indirekte tap. GULLBREV er heller ikke ansvarlig for skade som forårsakes av norsk eller utenlandsk lov, krigshendelser, streik, blokade, naturkatastrofe eller andre lignende omstendigheter. Forbeholdet knyttet til streik, blokade, boikott og lockout gjelder selv om GULLBREV er utsatt for eller selv iverksetter slike konflikttiltak.

   

 • 13. Tvist

  Tvist knyttet til disse Vilkårene eller Gullavtalen skal, dersom enighet ikke oppnås, henvises til alminnelig domstolsbehandling for avgjørelse. Oslo tingrett er verneting og skal utgjøre første instans så langt annet ikke følger av ufravikelig lov.

Her finner du våre vilkår. For at det skal bli oversiktlig for deg har vi valgt å kategorisere vilkårene under ulike rubrikker. Klikk på plusstegnet for å lese Gullbrevs vilkår når du skal selge gull.

Bestill innen:
Tim
00:
Min
00:
Sek
00

så sender vi ditt Gullbrev idag.

 • Penger 24t etter verdivurdering

 • 14 dagers returrett

 • Best i kategorien på Trustpilot

 • Gratis frakt og forsikring inkludert

Dagens høyeste gullpriser

Totalt for 24 karat

 • 8k
 • 14k
 • 18k
 • 20k
 • 22k
 • 24k
 • 1g

Les mer om våre gullpriser her

Bestill et gullbrev